เอสซีจีที่ 1 ของโลกด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืนจาก DJSI พร้อมเดินหน้าสร้างเครือข่ายเศรษฐกิจหมุนเวียนแก้วิกฤตสิ่งแวดล้อม

นายรุ่งโรจน์ รังสิโยภาส กรรมการผู้จัดการใหญ่ เอสซีจี เปิดเผยว่า เอสซีจี ได้รับการประเมินและจัดอันดับในดัชนีวัดประสิทธิผลการดำเนินธุรกิจตามแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืนดาวน์โจนส์ (Dow Jones Sustainability Indices – DJSI) ให้เป็นที่ 1 ของโลกในสาขาอุตสาหกรรมวัสดุก่อสร้าง (Industry Leader – Construction Materials) และอยู่ในระดับ Gold Class รวมถึงได้คะแนนเป็นอันดับ 1 ร่วมในกลุ่มอุตสาหกรรมวัสดุ (Industry Group Leader – Materials) ทั้งนี้ เอสซีจี นับเป็นองค์กรแรกในอาเซียนที่ได้รับการประเมินให้เป็นสมาชิกตั้งแต่ปี 2547 ต่อเนื่องาวนานเป็นปีที่ 17 นับเป็นความภาคภูมิใจของพนักงานเอสซีจีทุกคนที่ได้ทุ่มเทปฏิบัติหน้าที่ตามแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืนอย่างจริงจังมาโดยตลอด

ในปีนี้ เอสซีจียังได้รับการประเมินให้มีคะแนนสูงสุดในด้านเศรษฐกิจและบรรษัทภิบาล (Governance & Economic) และสิ่งแวดล้อม (Environmental Dimension) ด้วย โดยมีประเด็นที่เอสซีจีมีความโดดเด่นสูงสุดที่ได้รับคะแนนเต็ม 100 คะแนน ได้แก่ ประเด็นการพัฒนาอย่างยั่งยืน (Materiality) การบริหารจัดการความเสี่ยงและวิกฤต (Risk & Crisis Management) จรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ (Codes of Business Conduct) การสร้างประสบการณ์ของลูกค้า (Customer Relationship Management) การก่อสร้างอย่างยั่งยืน (Sustainable Construction) กลยุทธ์ด้านสภาพภูมิอากาศ (Climate Strategy) การจัดการห่วงโซ่อุปทาน (Supply Chain Management) นโยบายสิ่งแวดล้อมและระบบการจัดการ (Environmental Policy & Management Systems) ความหลากหลายทางชีวภาพ (Biodiversity) การจัดการความเสี่ยงด้านน้ำ (Water Related Risks) และ สิทธิมนุษยชน (Human Rights) รวมถึงยังมีคะแนนที่เพิ่มขึ้นอย่างโดดเด่นแบบมีนัยสำคัญ ได้แก่ ความหลากหลายทางชีวภาพ (Biodiversity) และการจัดการความเสี่ยงด้านน้ำ (Water Related Risks) นอกจากนี้ เอสซีจี ได้เล็งเห็นว่า จากปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และปัญหาขยะที่รุนแรงมากขึ้นในปัจจุบันที่จะส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม จึงได้นำหลักเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) มาประยุกต์ใช้ในองค์กรอย่างครบวงจร ตั้งแต่การผลิต บริโภค นำกลับมาใช้ซ้ำ ตลอดห่วงโซ่คุณค่า (Value Chain) โดยมีนวัตกรรมเป็นเครื่องมือสำคัญ เพื่อให้บรรลุจุดมุ่งหมายด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืน ที่มุ่งเน้นการใช้ทรัพยากรเท่าที่จำเป็นอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด รวมถึงยังได้ประสานพลังสร้างความร่วมมือกับทุกภาคส่วน เพื่อสร้างระบบเศรษฐกิจหมุนเวียนอย่างเป็นรูปธรรม โดยปัจจุบัน มีเครือข่ายพันธมิตรทั้งภาครัฐ เอกชน และประชาชน ทั้งในระดับประเทศ และระดับโลกรวม 180 ราย

Dow Jones Sustainability Indices – DJSI

Dow Jones Sustainability Indices หรือ DJSI คือ ดัชนีวัดความยั่งยืนที่ใช้ประเมินผลบริษัทที่เป็นกลุ่มผู้นำด้านการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน หรือประเมินประสิทธิผลการดำเนินธุรกิจตามแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืนของบริษัทชั้นนำ ทั้งในด้านเศรษฐกิจและบรรษัทภิบาล สังคม และสิ่งแวดล้อม นับเป็นดัชนีวัดความยั่งยืนดัชนีแรกของโลก เริ่มดำเนินการมาตั้งแต่ปี 2542 โดยสถาบันการลงทุนและกองทุนต่าง ๆ จากทั่วโลกใช้เป็นข้อมูลประกอบการลงทุน เพราะมั่นใจว่าบริษัทที่อยู่ใน DJSI จะสามารถสร้างผลตอบแทนที่ดีและยั่งยืนให้กับผู้ลงทุน  โดยเอสซีจี เคยเป็นผู้นำในสาขาอุตสาหกรรมวัสดุก่อสร้าง ตั้งแต่ปี 2554-2558

ผู้สนใจสามารถติดตามข่าวสารอื่นๆ ของเอสซีจีได้ที่ https://scgnewschannel.com / Facebook: scgnewschannel / Twitter: @scgnewschannel หรือ Line@: @scgnewschannel

(Visited 4,448 times, 1 visits today)