เอสซีจี จับมือ สคทช. ร่วมพัฒนาต้นแบบการใช้ที่ดินให้เกิดประโยชน์สูงสุด ตามแนวทาง ESG 4 Plus และโมเดลเศรษฐกิจ BCG

นายชนะ ภูมี ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่-การบริหารความยั่งยืน เอสซีจี และ ดร.รวีวรรณ ภูริเดช ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ (สคทช.) ร่วมลงนามความร่วมมือเพื่อยกระดับการใช้ประโยชน์ที่ดินในพื้นที่ คทช. ด้วยโมเดลเศรษฐกิจ BCG ซึ่งสอดคล้องกับแนวทาง ESG 4 Plus ของเอสซีจี   โดยมุ่งยกระดับความเป็นอยู่เกษตรกรในพื้นที่ คทช. ด้วยการส่งเสริมการปลูกพืชพลังงาน เช่น เนเปียร์ ไผ่ หรือกระถินเทพา เพื่อใช้เป็นเชื้อเพลิงทดแทน ซึ่งเป็นพลังงานหมุนเวียนที่สะอาดและยั่งยืน เพื่อผลักดัน Energy Transition รวมทั้งการปลูกยูคาลิปตัสเป็นวัตถุดิบป้อนธุรกิจบรรจุภัณฑ์ และปลูกต้นไม้เพื่อนำไม้มาใช้ในอุตสาหกรรมก่อสร้าง

ความร่วมมือครั้งนี้จะนำไปสู่การพัฒนาพื้นที่ต้นแบบในการใช้ประโยชน์ที่ดินให้เกิดมูลค่าสูงสุด แก้ปัญหาความยากจน ลดความเหลื่อมล้ำในสังคม รวมถึงถ่ายทอดองค์ความรู้ พัฒนาทักษะ และขยายผลสู่พื้นที่อื่นๆ ต่อไป

เอสซีจี จับมือ สคทช. ร่วมพัฒนาต้นแบบการใช้ที่ดินให้เกิดประโยชน์สูงสุด ตามแนวทาง ESG 4 Plus และโมเดลเศรษฐกิจ BCG
หญ้าเนเปียร์

Published on: Aug 11, 2023

(Visited 439 times, 2 visits today)
ดาวน์โหลดข่าว