SCG International คว้า 2 รางวัล สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน ภายใต้การดำเนินงานอุตสาหกรรมสีเขียว จาก กระทรวงอุตสาหกรรม

บริษัท เอสซีจี อินเตอร์เนชั่นแนล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (SCG International) นำทีมโดยนายยงยศ ผลธนาวัฒน์ ASEAN Supply Chain Director และนางวรรธนี เตรคุพ Energy Business Division Manager คว้า 2 รางวัลจากกระทรวงอุตสาหกรรม ได้แก่ รางวัลอุตสาหกรรมสีเขียว ระดับที่ 4 และรางวัลสถานประกอบการที่ผ่านเกณฑ์ธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อม ประจำปี พ.ศ. 2565 เพื่อส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมของประเทศไทย ให้เป็นไปในแนวทางอุตสาหกรรมสีเขียว (Green Industry) โดยมี นายจุลพงษ์ ทวีศรี อธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม เป็นผู้มอบโล่รางวัลอุตสาหกรรมสีเขียว ระดับที่ 4 ณ ห้องประชุมมัฆวานรังสรรค์ สโมสรทหารบก ถนนวิภาวดีรังสิต และนายสุพงษ์ รักษ์ศรีทอง หัวหน้ากลุ่มนโยบาย แผนงานและปฏิบัติหน้าที่หัวหน้ากลุ่มโรงงานอุตสาหกรรม จังหวัด พระนครศรีอยุธยา เป็นผู้มอบโล่รางวัลสถานประกอบการ ที่ผ่านเกณฑ์ธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อม ณ ห้องประชุม บริษัทสวนอุตสาหกรรมโรจนะ

SCG International คว้า 2 รางวัล สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน ภายใต้การดำเนินงานอุตสาหกรรมสีเขียว

รางวัลที่ 1 รางวัลอุตสหกรรมสีเขียว ระดับที่ 4 คือ วัฒนธรรมสีเขียว (Green Culture) รางวัลที่มอบให้แก่สถานประกอบการ ที่ให้ความสำคัญ ส่งเสริม และสนับสนุนการดำเนินงานของทุกคนในองค์กร ให้มีจิตสำนึกร่วมกันในการสงวนและรักษาไว้ซึ่งสิ่งแวดล้อมที่ดี ให้ความร่วมมือ ร่วมใจในทุกด้านของการประกอบกิจการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม รวมถึงการนำเสนอแนวทางการปฏิบัติงานภายในองค์กร เพื่อให้สอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนของกระทรวงอุตสาหกรรมจนกลายเป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมองค์กร ผ่านการดำเนินงานต่าง ๆ อาทิเช่น โครงการพัฒนาศักยภาพสู่ชุมชน (Corporate Social Responsibility – CSR) การใช้น้ำหมุนเวียนในโรงงาน เพื่อลดการใช้น้ำและการติดตั้งโซล่าเซลล์ เพื่อลดการใช้พลังงานไฟฟ้าภายในโรงงาน ซึ่งการดำเนินงานนี้สามารถลดการใช้พลังงานไฟฟ้าประมาณ 25% ซึ่งเทียบเท่ากับการลดการปล่อยก๊าซ CO2 จำนวน 26,693.28 kgCO2e/หน่วย ในช่วงครึ่งปีแรกของปี 2023

SCG International คว้า 2 รางวัล สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน ภายใต้การดำเนินงานอุตสาหกรรมสีเขียว

รางวัลที่ 2 รางวัลสถานประกอบการที่ผ่านเกณฑ์ธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อม ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุน ให้เกิดความร่วมมือระหว่างผู้ประกอบการ และชุมชนโดยรอบ พร้อมทั้งส่งเสริมให้ผู้ประกอบการ ดำเนินกิจการด้วยความโปร่งใส ใช้หลักจริยธรรม มีการจัดการของเสียอย่างถูกต้อง เปิดเผยข้อเท็จจริง รวมถึงให้ความสำคัญกับชุมชนสิ่งแวดล้อมรอบข้าง เพื่อพัฒนาสถานประกอบการอุตสาหกรรมและสังคมสู่ความยั่งยืน และการมีส่วนร่วมกับชุมชนในการดำเนินการกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) ผ่านการดำเนินงาน อาทิเช่น โครงการแผนพัฒนาพื้นที่ เพื่อเชื่อมโยงการเกษตร อำเภอนครหลวง (ชุมชนวัดบันได) เป็นโครงการที่ร่วมกันปรับพื้นที่รกร้างเพื่อให้ชุมชนปลูกนาข้าว และพัฒนาระบบจัดเก็บน้ำ รวมถึงการสนับสนุนเครื่องมือทางการเกษตร ให้แก่ชุมชนให้สามารถทำการเกษตรและนำผลผลิตสร้างรายได้สู่ครัวเรือน  โครงการวิสาหกิจชุมชน ชุมชนผลิตภัณฑ์บ้านวัดเรือแข่ง และโครงการส่งเสริมการเรียนรู้ปลูกผัก ระบบไฮโดรโปนิกส์ โรงเรียนวัดบ้านดาบ

การได้รับรางวัลดังกล่าวตอกย้ำถึงความมุ่งมั่นของบริษัทฯ และบุคคลากรทุกภาคส่วนในการให้ความสำคัญ กับสิ่งแวดล้อมแบบครบวงจร ทั้งในระดับโรงงานและชุมชนโดยรอบ ตลอดจนความมุ่งมั่นในการพัฒนาคุณภาพชีวิต ของชุมชนรอบโครงการควบคู่ไปกับพัฒนาธุรกิจ ที่ให้ความสำคัญกับการดูแลสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

รางวัลอุตสาหกรรมสีเขียว ระดับที่ 4 และรางวัลสถานประกอบการที่ผ่านเกณฑ์ธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อม ประจำปี พ.ศ. 2565

Published on: Sep 7, 2023

(Visited 192 times, 1 visits today)