เอสซีจี ร่วมกับ สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ส่งมอบแผนผังชุมชนเชิงนิเวศเมืองมาย อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง

ลำปาง – เอสซีจี โดย นายวรการ พงษ์ศิริกุล ผู้อำนวยการโรงงานปูนลำปาง บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย (ลำปาง) จำกัด  ในธุรกิจซีเมนต์และผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง เอสซีจี นายประเสริฐ ศิรินภาพร รองเลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และนายไสว ลาภเกิด นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองมาย  พร้อมด้วยหน่วยงานราชการท้องถิ่นในจังหวัดลำปาง ร่วมส่งมอบแผนผังชุมชนเชิงนิเวศเมืองมาย อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง เพื่อผลักดันให้ตำบลเมืองมายเป็นชุมชนตามแนวคิดต้นแบบเมืองนิเวศ (Eco City) ที่คำนึงถึงการพัฒนาที่สอดคล้องกับระบบนิเวศ การสร้างคุณค่าร่วมกันกับชุมชน ควบคู่กับการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลและยั่งยืน

จากบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ เพื่อการพัฒนาเมืองและชุมชนเชิงนิเวศสู่การจัดการสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน ระหว่างบริษัท เอสซีจี ซิเมนต์ จำกัด และสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เมื่อปี พ.ศ. 2562 ซึ่งครอบคลุมการพัฒนากรอบการดำเนินงานและแนวทางการพัฒนาเมืองและชุมชนตามแนวคิดต้นแบบเมืองนิเวศ (Eco City) ไปประยุกต์ใช้ในพื้นที่ 6 หมู่บ้าน ในตำบลเมืองมาย ผ่านการประสานความร่วมมือองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองมาย ในการรวบรวมข้อมูลสถานการณ์และการสำรวจสภาพพื้นที่ เพื่อจัดทำแผนการจัดการสิ่งแวดล้อมที่สอดคล้องกับระบบนิเวศ  ซึ่งได้ดำเนินการเสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้วนั้น ส่งผลให้ในปี 2563 ชุมชนเมืองมายมีผลการประเมินทรัพยากรธรรมชาติและคุณภาพสิ่งแวดล้อมของชุมชนเชิงนิเวศทั้ง 19 ตัวชี้วัดเพิ่มขึ้นเป็น 70% (จาก 53% ในปี 2562) จัดอยู่ในระดับ Eco City โดยมีกิจกรรมที่สำคัญ คือ การจัดการต้นทุนทรัพยากรธรรมชาติ เช่น การส่งเสริมการปลูกไผ่ ทำฝายเพิ่มความชุ่มชื้นให้แก่ป่า และต่อยอดไปถึงการจัดการกักเก็บน้ำ การลดมลพิษ เช่น การจัดการขยะครัวเรือน การรับซื้อซังข้าวโพดและแกลบจากชุมชนนำมาเป็นพลังงานทดแทนให้กับ บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย (ลำปาง) จำกัด ในเอสซีจี เพื่อลดการเผาทิ้งกว่า 4,316 ตัน รวมถึงการส่งเสริมคุณภาพชีวิต เช่น การช่วยแก้ไขปัญหาสิทธิที่ดินทำกินที่เป็นปัญหาของชุมชนมาอย่างยาวนาน เป็นต้น

การจัดการต้นทุนทรัพยากรธรรมชาติ

เอสซีจี ดำเนินธุรกิจโดยให้ความสำคัญกับการพัฒนาและสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนให้กับชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อมมาโดยตลอด และเชื่อว่าสังคมและชุมชนที่เข้มแข็งจะเป็นรากฐานสำคัญในการพัฒนาประเทศให้ก้าวหน้าต่อไปโดยการส่งมอบแผนผังชุมชนเชิงนิเวศเมืองมาย อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง ในครั้งนี้ ถือเป็นการร่วมผลักดันตำบลเมืองมาย ให้บรรลุเป้าหมายของการเป็นชุมชนเชิงนิเวศที่คำนึงถึงการพัฒนาที่สอดคล้องกับระบบนิเวศ  และการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รวมทั้งการสร้างคุณค่าร่วมกันกับชุมชนให้พึ่งพาตนเองได้ต่อไปในอนาคต

Published on: Apr 20, 2021

(Visited 738 times, 1 visits today)
ดาวน์โหลดข่าว