เอสซีจีและภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ยกระดับมาตรฐานวงการก่อสร้าง สู่การเป็น Green Construction Solution ครบวงจร

นายสยามรัฐ สุทธานุกูล Chief Marketing OfficerCement and Green Solution Business เอสซีจี และ ศ.ดร.สุพจน์  เตชวรสินสกุล คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ลงนามความร่วมมือทางวิชาการ ในการวิจัย พัฒนา และแลกเปลี่ยนความรู้ เพื่อพัฒนานวัตกรรมและยกระดับมาตรฐานงานก่อสร้างไทย พัฒนาเทคโนโลยี เครื่องมือ โซลูชันการก่อสร้าง เช่น เครื่องมือวัดความเรียบของผนัง โปรแกรมช่วยคำนวณการเสริมเสาเอ็นและคานทับหลังพร้อมถอดปริมาณวัสดุก่อสร้างอัตโนมัติ  การประยุกต์ใช้เทคโนโลยี Augmented Reality (AR) ในการจำลองภาพฝึกฝีมือแรงงานเสมือนจริง  การนำเทคโนโลยี Point Cloud จำลองพื้นที่การทำงาน ในการทำ Construction Site Management และยกระดับ Digital Construction อื่นๆ ต่อไปในอนาคต โดยโครงการนี้ได้รับเกียรติจาก รศ.ดร. วัชระ เพียรสุภาพ  รองหัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมโยธา ฝ่ายบัณฑิตศึกษา ฝ่ายวิจัย และฝ่ายวิรัชกิจ เป็นหัวหน้าโครงการ  โดยมี รศ.ดร. ธนิต ธงทอง คณบดีสำนักวิชาทรัพยากรการเกษตร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นที่ปรึกษาโครงการ และเป็นผู้วางแผนการพัฒนาวิจัย Roadmap การพัฒนาร่วมกับทางทีม Smart Tiger Wall and Floor Solution จากเอสซีจีอีกด้วย

ทั้งนี้ คุณสยามรัฐ สุทธานุกูล กล่าวว่า “เอสซีจีดำเนินธุรกิจตามตามแนวทาง ESG (Environmental, Social and Governance) ซึ่งเป็นการพัฒนาอย่างยั่งยืนที่ครอบคลุมทุกมิติ ทั้งด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และบรรษัทภิบาล โดยใช้กลยุทธ์ ESG4 Plus ของเอสซีจี ประกอบด้วย 1. มุ่ง Net Zero โดยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกเป็นศูนย์ในปี ค.ศ. 2050  2. Go Green โดยนำ Green Solution และเทคโนโลยี Digital Construction มาใช้ ซึ่งมีประโยชน์ในการ “ยกระดับ” และลดความสูญเสียจากงานก่อสร้าง “Turn Waste to Value” 3. Lean เหลื่อมล้ำ ทำให้เกิดความเท่าเทียมกันในสังคม ลดความเหลื่อมล้ำเพื่อให้สังคมเติบโตต่อไปได้อย่างยั่งยืน  และ 4. ย้ำร่วมมือ โดยสร้างความร่วมมือที่เป็นรูปธรรมกับหน่วยงานทั้งภาครัฐ องค์กร สถาบันการศึกษา และ Eco Partner เพื่อขับเคลื่อน ESG ให้เติบโตอย่างยั่งยืนไปด้วยกัน”

ซึ่งสอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาหลักสูตรของคณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดย ศ.ดร.สุพจน์ เตชวรสินสกุล คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กล่าวว่า “ในอนาคตจะเน้นการศึกษาเชิงบูรณาการ โดยเน้นการปฏิบัติจริง มีการนำโจทย์จากธุรกิจ หรือภาคอุตสาหกรรม และร่วมกันพัฒนากระบวนการทำงาน   เพื่อตอบโจทย์การทำงานปัจจุบันที่มีความหลากหลาย และเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว รวมทั้งคำนึงถึงสังคมและสิ่งแวดล้อม”

สำหรับผู้ที่สนใจรายละเอียด Smart Tiger Wall & Floor Solution สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ คุณ ธวัชชัย ทองเงิน หน่วยงาน Project Management Development and Application Development, SCG โทร. 098-153-9594

Published on: Mar 21, 2022

(Visited 454 times, 1 visits today)
ดาวน์โหลดข่าว