เอสซีจี พัฒนานวัตกรรมห้องผู้ป่วยฉุกเฉินโมดูลาร์ ส่วนต่อขยาย (Extended Modular ER) ขนาด 10 เตียง ช่วยผู้ป่วยโควิด ที่โรงพยาบาลราชวิถี

โรงพยาบาลราชวิถี ร่วมกับเอสซีจี เร่งสร้างห้องผู้ป่วยฉุกเฉินโมดูลาร์ ส่วนต่อขยาย (Extended Modular ER) ขนาด 10 เตียง สร้างเสร็จใน 7 วัน เพื่อรองรับผู้ป่วยโควิดใน กทม.และปริมณฑล  ช่วยแยกผู้ป่วยโควิดออกจากผู้ป่วยฉุกเฉินทั่วไป ทำให้สามารถทำการรักษาได้รวดเร็ว ลดความรุนแรงของการเจ็บป่วย การบาดเจ็บ หรือการสูญเสียชีวิต

จากสถานการณ์ผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑลมีจำนวนเพิ่มขึ้น ทำให้ห้องฉุกเฉินที่เป็นจุดแรกในการรับผู้ป่วยมีความหนาแน่น จำนวนเตียงไม่เพียงพอ และเกิดปัญหาการปะปนของผู้ป่วยติดเชื้อโควิดและผู้ป่วยฉุกเฉินทั่วไป โรงพยาบาลราชวิถี ซึ่งเป็นโรงพยาบาลหน้าด่านของกรุงเทพฯ มีความจำเป็นต้องลดความแออัดในห้องฉุกเฉิน และเพิ่มความปลอดภัยให้กับทีมบุคลากรทางการแพทย์ และผู้ป่วยฉุกเฉินอื่น ๆ จึงร่วมกับเอสซีจี เร่งสร้างห้องผู้ป่วยฉุกเฉินสำหรับผู้ป่วยโควิดโดยเฉพาะอย่างเร่งด่วน เพื่อแยกประเภทผู้ป่วยโควิด จากผู้ป่วยจากโรคอื่น ๆ เพื่อให้สามารถดูแลรักษาได้ทันท่วงที และมีประสิทธิภาพ

ห้องผู้ป่วยฉุกเฉินโมดูลาร์ ส่วนต่อขยาย มีขนาด 10 เตียง ใช้เวลาผลิตในโรงงาน 7 วัน และก่อสร้างหน้างาน 7 วัน ออกแบบโดยแยกพื้นที่เพื่อรองรับผู้ป่วยฉุกเฉินจากการติดเชื้อโควิด-19 ออกจากผู้ป่วยฉุกเฉินทั่วไป โดยเน้นการควบคุมอากาศให้เป็นห้องระบบความดันลบ (NEGATIVE PRESSURE ROOM) เพื่อจำกัดการแพร่กระจายและลดเชื้อไวรัสออกสู่ภายนอก  และติดตั้งระบบกำจัดเชื้อโรคและฝุ่นทั้งอากาศขาเข้าและขาออก เพื่อให้เป็นพื้นที่ที่สามารถควบคุมอากาศให้ปลอดภัยมากยิ่งขึ้น  โดยใช้ระบบโมดูลาร์ ที่ผลิตชิ้นส่วนต่างๆ จากโรงงานมาประกอบหน้างาน เพื่อความรวดเร็วและได้มาตรฐานตามที่กำหนด ซึ่งห้องผู้ป่วยฉุกเฉินโมดูลาร์ ถูกออกแบบตามการใช้งาน โดยมีคณะแพทย์เจ้าของโครงการเป็นที่ปรึกษา เพื่อให้ฟังก์ชั่นการใช้งานรองรับผู้ป่วยฉุกเฉินที่ติดเชื้อโควิดให้ดีที่สุด

 

Published on: Aug 6, 2021

(Visited 790 times, 1 visits today)