เอสซีจี เคมิคอลส์ หนุนเยาวชนรักษ์สิ่งแวดล้อม ส่งต่อพลังบวกสู่สังคม จัดโครงการ “Rayong Young Gen Save the Earth 2021” นำร่องสร้างเครือข่ายเยาวชนระยอง พิทักษ์รักษ์โลก

เอสซีจี เคมิคอลส์ ร่วมกับ สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดระยอง สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 1 และ ป่าไม้จังหวัดระยอง จัดโครงการ Rayong Young Gen Save the Earth 2021” หรือ “เยาวชนระยอง…พิทักษ์รักษ์โลก” เพื่อสร้างความตระหนักรู้ด้านสิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องการลดโลกร้อน ซึ่งเป็นวาระสำคัญของโลก โดยมุ่งพัฒนาศักยภาพเยาวชนในท้องถิ่นให้เป็นแบบอย่างที่ดีในการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมภายในชุมชน พร้อมทั้งสามารถถ่ายทอดแนวคิดพิทักษ์สิ่งแวดล้อมให้สังคมได้ตระหนักรู้ สะท้อนมุมมอง ส่งต่อพลังบวก เพื่อให้เยาวชนเติบโตเป็นพลังสำคัญของชุมชนในอนาคต

น้ำทิพย์ สำเภาประเสริฐ ผู้อำนวยการฝ่ายกิจการเพื่อสังคม เอสซีจี เคมิคอลส์ กล่าวว่า “เอสซีจี เคมิคอลส์ เล็งเห็นถึงความสำคัญของเยาวชนคนรุ่นใหม่ที่มีบทบาทสำคัญในการขับเคลื่อน และสร้างความยั่งยืนให้กับประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการขับเคลื่อนในด้านสิ่งแวดล้อม ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของ ESG หรือสิ่งแวดล้อม (Environmental) สังคม (Social) และบรรษัทภิบาล (Governance) โดยได้ริเริ่มโครงการ “Rayong Young Gen Save the Earth 2021” หรือ “เยาวชนระยอง…พิทักษ์รักษ์โลก” ขึ้น โดยนำร่องเป็นครั้งแรกที่จังหวัดระยอง เพื่อมุ่งพัฒนาศักยภาพของเยาวชนให้มีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม พร้อมทั้งเตรียมความพร้อมให้เยาวชนเป็นแบบอย่างที่ดีในด้านสิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องการลดโลกร้อน เพื่อพิทักษ์ดูแลสิ่งแวดล้อมภายในชุมชนให้ยั่งยืนต่อไป ซึ่งโครงการนี้ เอสซีจี เคมิคอลส์ ได้ร่วมกับสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จังหวัดระยอง สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 1 และ ป่าไม้จังหวัดระยอง โดยมีน้อง ๆ เยาวชนใน จ.ระยอง ให้ความสนใจและเข้าร่วมอบรมทางออนไลน์กว่า 230 คน”

นางสาวน้ำทิพย์ สำเภาประเสริฐ ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารแบรนด์และกิจการเพื่อสังคม เอสซีจี เคมิคอลส์

ในปีนี้ เอสซีจี เคมิคอลส์ ได้จัดอบรมให้ความรู้ด้านสิ่งแวดล้อมที่อยู่รอบตัวเยาวชน เช่น ความสำคัญของระบบนิเวศ ประโยชน์ของป่าชายเลน การปลูกป่าบก การสร้างฝาย รวมถึงเรื่องง่าย ๆ อย่างการคัดแยกขยะ ซึ่งเป็นตัวอย่างที่เยาวชนสามารถมีส่วนร่วมเพื่อช่วยลดโลกร้อนได้อย่างยั่งยืน  นอกจากนี้  ยังส่งเสริมให้เยาวชนถ่ายทอดความรู้สึกนึกคิด สะท้อนมุมมอง ส่งต่อพลังบวกไปสู่ผู้อื่น โดยจัดอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการผลิตสื่อสร้างสรรค์ การจัดทำคลิป การพัฒนาทักษะการเล่าเรื่อง (Storytelling) พร้อมทั้งได้จัดประกวดคลิปสร้างสรรค์ภายใต้หัวข้อ “Rayong Young Gen Save the Earth” โดยมีน้อง ๆ เยาวชนให้ความสนใจส่งคลิปเข้าประกวดเป็นจำนวนมาก

สำหรับการประกวดคลิปสร้างสรรค์ฯ มีรางวัลรวมทั้งสิ้น 5 รางวัล มูลค่ากว่า 55,000 บาท  เพื่อเป็นทุนการศึกษาและเพื่อส่งเสริมให้น้อง ๆ ผลิตคอนเทนต์ (Content) ด้านสิ่งแวดล้อมสู่สังคมต่อไป โดยผลการประกวด มีดังนี้

  • รางวัลชนะเลิศ : น.ส.อาทิตยา ภาคภูมิ น.ส.ศิโรรัตน์ ภักดีณรงค์ โรงเรียนบ้านฉางกาญจนกุลวิทยา น.ส.เกรซ มูณี โรงเรียนมัธยมตากสิน
  • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 : น.ส.สิริพร มูลสา น.ส.ปัทมาพร บุญญฐี วิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาตากสินระยอง
  • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 : น.ส.ปัณณิกา บรรจงจิตต์ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ระยอง
  • รางวัลยอดไลก์ (Like) สูงสุด : นางสาวกมนธิดา สมพิทักษ์ นางสาวณิฌา พรหมรักษา นางสาวฐิตาภรณ์ ทองมาก โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ระยอง
  • และรางวัลขวัญใจกรรมการ : ด.ญ.วรรณวิภา คงเจริญถิ่น ด.ญ.ปวันรัตน์ ยังมี ด.ญ.จันทิมา นา โรงเรียนเทศบาลวัดปากน้ำ
รางวัลชนะเลิศ

สำหรับผู้สนใจโครงการRayong Young Gen Save the Earth 2021” หรือ “” สามารถติดตามเรื่องราวข่าวสารของโครงการฯ ได้ที่เฟซบุ๊กเพจ ‘ท่องถิ่น โดยเอสซีจี เคมิคอลส์’ และติดตามข่าวสารอื่นๆ ของเอสซีจีได้ที่ https://scgnewschannel.com / Facebook: scgnewschannel / Twitter: @scgnewschannel หรือ Line@: @scgnewschannel

Published on: Dec 27, 2021

(Visited 506 times, 1 visits today)
ดาวน์โหลดข่าว