พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เสด็จพระราชดำเนิน ทรงเปิดพระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๖ ประดิษฐาน ณ เอสซีจี

ในวันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๕ เวลา  ๑๘.๑๙ น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่ง ไปยังบริษัทปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) หรือ เอสซีจี สำนักงานใหญ่ เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร เพื่อทรงประกอบพิธีเปิดพระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว และทอดพระเนตรวีดิทัศน์  วีดิทัศน์พระราชญาณทัศน์ พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ในการก่อตั้งเอสซีจี  “จากพระราชญาณทัศน์ สู่นวัตกรรมแห่งอนาคต” นิทรรศการนวัตกรรมสินค้า บริการ โซลูชั่นของธุรกิจในเครือ โดยมีคณะกรรมการบริษัท คณะผู้บริหาร และพนักงาน เฝ้าฯ รับเสด็จ

การนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จ ฯ (เสด็จพระราชดำเนิน) ไปยังแท่นพิธี ทรงกดปุ่มไฟฟ้าเปิดแพรคลุมพระบรมราชนุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว และเสด็จขึ้นลานพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระสุหร่าย ทรงเจิมแผ่นคำจารึกที่ฐานพระบรมราชานุสาวรีย์ฯ ทรงวางพุ่มดอกไม้ ทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยถวายราชสักการะ

สำหรับพระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงฉลองพระองค์บรมขันติยราชภูษิตาภรณ์สำหรับพระมหากษัตริย์ในพระราชพิธีสำคัญพร้อมทรงพระมหาพิชัยมงกุฏ ประทับบนพระที่นั่งพุดตานกาญจนสิงหาสน์ นับเป็นพระบรมรูปรัชกาลที่ ๖ แบบประทับบนพระราชบัลลังก์แห่งแรกในประเทศไทย ดำเนินการปั้นโดยช่างผู้ชำนาญการ สำนักช่างสิบหมู่ กรมศิลปากร และมีผู้ทรงคุณวุฒิเป็นที่ปรึกษาในการปั้น หล่อ อย่างใกล้ชิดทุกขั้นตอนเพื่อให้สำเร็จอย่างประณีต งดงาม และสมพระเกียรติ

ต่อมาเสด็จ ฯ ไปยังบริเวณที่ปลูกต้นไม้  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงปลูกต้นอินทนิลน้ำ จำนวน ๑ ต้น สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ทรงปลูกต้นอินทนิลน้ำ จำนวน ๑ ต้น จากนั้นเสด็จ ฯ ไปทอดพระเนตรวีดิทัศน์ วีดิทัศน์พระราชญาณทัศน์ พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ในการก่อตั้งเอสซีจี “จากพระราชญาณทัศน์ สู่นวัตกรรมแห่งอนาคต” และทอดพระเนตรนิทรรศการนวัตกรรมสินค้า บริการ โซลูชั่นของธุรกิจในเครือ จากนั้น เสด็จไปยังบริเวณฉายพระบรมฉายาลักษณ์ และฉายพระบรมฉายาลักษณ์ร่วมกับคณะกรรมการบริษัท คณะผู้บริหาร และสมควรแก่เวลา จึงประทับรถยนต์พระที่นั่ง เสด็จพระราชดำเนินกลับพระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต

บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) หรือ เอสซีจี ได้ดำเนินการจัดการสร้างพระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกล้าเจ้าอยู่หัว หรือ “สมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า” โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเฉลิมพระเกียรติ และรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกล้าเจ้าอยู่หัวที่ทรงมีพระอัจฉริยภาพ และทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจอันเป็นคุณประโยชน์แก่ประชาชนและชาติไทยนานัปการ ด้วยสายพระเนตรอันยาวไกล จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้ก่อตั้งบริษัทปูนซิเมนต์ไทย จำกัดสินใช้ เมื่อวันที่ ๘  ธันวาคม  ๒๔๕๖ จึงถือกำเนิดขึ้นเพื่อจัดการทรัพยากรในประเทศอย่างคุ้มค่า ลดการนำเข้า และพัฒนาความรู้ ประสบการณ์ของคนไทยในการบริหารอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ สร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจไปพร้อมกับความเจริญของบ้านเมือง

จากวันนั้น บริษัทฯได้ พัฒนามาเป็น เอสซีจี กว่าหนึ่งศตวรรษที่เอสซีจีได้เจริญเติบโตควบคู่ความเจริญทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศมาตลอด จากผู้ผลิตปูนซีเมนต์แห่งแรกในประเทศไทย ก้าวสู่ความเป็นองค์กรนวัตกรรมชั้นนำในอาเซียน ทุกธุรกิจของเอสซีจีมุ่งมั่นพัฒนานวัตกรรมเพื่อรองรับความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นทั้งในปัจจุบันและอนาคต และดำเนินงานอย่างสอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน หรือ Sustainable Development Goals (SDGs) ขององค์การสหประชาชาติ ตามแนวทาง ESG (Environmental, Social และ Governance) โดยมุ่งยกระดับคุณภาพชีวิตชุมชน ส่งเสริมการใช้ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุดตามหลักเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) และลดภาวะโลกร้อน โดยร่วมมือกับพันธมิตรในทุกภาคส่วน เพื่อสร้างคุณประโยชน์แก่เศรษฐกิจและสังคมไทย สมตามพระราชปณิธานของพระผู้พระราชทานกำเนิดองค์กร

Published on: Mar 21, 2022

(Visited 1,299 times, 1 visits today)