เอสซีจี ร่วมส่งเสริมแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียน และสนับสนุนการใช้บรรจุภัณฑ์อาหารเฟสท์

ธุรกิจแพคเกจจิ้ง เอสซีจี หนึ่งในต้นแบบอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ ร่วมสร้างบ้านโป่งให้เป็นอำเภอต้นแบบที่มีการจัดการทรัพยากรอย่างคุ้มค่า โดยจัดนิทรรศการให้ความรู้เรื่องเศรษฐกิจหมุนเวียนและสนับสนุนการใช้บรรจุภัณฑ์เพื่อสิ่งแวดล้อมแบรนด์เฟสท์ให้ผู้ประกอบการร้านค้า ในงาน “เทศกาลอาหารอร่อยและของดี 123 ปี เมืองคนงามบ้านโป่ง” เมื่อเร็วๆ นี้

นายสหรัฐ พัฒนวิบูลย์ ผู้อำนวยการโรงงานบ้านโป่ง บริษัทสยามคราฟท์อุตสาหกรรม จำกัด ในธุรกิจแพคเกจจิ้ง เอสซีจี กล่าวว่า “จากการที่เอสซีจีได้ดำเนินธุรกิจตามแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) ที่มุ่งเน้นการใช้ทรัพยากรให้คุ้มค่า ใช้ให้น้อย ใช้ให้นาน หรือนำกลับมาใช้ซ้ำเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด พร้อมได้ถ่ายทอดแนวคิดดังกล่าวไปยังกลุ่มผู้เกี่ยวข้องต่าง ๆ เพื่อส่งเสริมการจัดการทรัพยากรที่มีประสิทธิภาพในวงกว้างมาโดยตลอด เอสซีจี จึงได้รับเลือกให้เป็นตัวแทนต้นแบบอุตสาหกรรมเชิงนิเวศมานำเสนอผลงานในงานเทศกาลอาหารอร่อยและของดี 123 ปี เมืองคนงามบ้านโป่ง”

“ภายในพื้นที่จัดแสดงนิทรรศการของเอสซีจี ได้นำเสนอแนวทางการดำเนินงานบนความสมดุลของเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ด้วยการจัดการทรัพยากรอย่างคุ้มค่าตามแนวทาง SCG Circular Way พร้อมการต่อยอดแนวคิดและขยายผลสู่ชุมชนรอบโรงงานผ่านนวัตกรรมเพื่อชุมชน การส่งเสริมให้ประชาชนคัดแยกขยะเพื่อหมุนเวียนนำขยะที่ดีกลับมาใช้ใหม่อย่างคุ้มค่า เพื่อร่วมผลักดันให้อำเภอบ้านโป่งมีสิ่งแวดล้อมที่ดีและเป็นต้นแบบสำหรับประชาชนในพื้นที่ รวมทั้งผู้ที่มาท่องเที่ยวในอำเภอด้วย” นายสหรัฐ กล่าวเพิ่มเติม

นอกจากนี้ เอสซีจี ยังร่วมกับนายอำเภอบ้านโป่งและเทศบาลเมืองบ้านโป่ง รณรงค์ให้ผู้ประกอบการร้านค้าภายในงาน ร่วมใช้บรรจุภัณฑ์อาหารปลอดภัยแบรนด์ “เฟสท์” เพื่อเป็นจุดเริ่มต้นอย่างง่ายให้ประชาชนหันมาใส่ใจและปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเพื่อร่วมสร้างสิ่งแวดล้อมที่ดีขึ้นให้แก่อำเภอบ้านโป่ง

ขบวนรณรงค์ในงาน
ขบวนรณรงค์ในงาน

ด้าน นางวิมล จันทร์เทียร ผู้อำนวยการแบรนด์บรรจุภัณฑ์อาหารปลอดภัยเฟสท์ บริษัทผลิตภัณฑ์กระดาษไทย จำกัด ในธุรกิจแพคเกจจิ้ง เอสซีจี กล่าวว่า “บรรจุภัณฑ์อาหารปลอดภัยแบรนด์ “เฟสท์” (Fest) เป็นบรรจุภัณฑ์อาหารทางเลือกที่มีคุณสมบัติสามารถสัมผัสอาหารได้โดยตรง มีความแข็งแรง ทนน้ำ ทนน้ำมัน โดยไม่ต้องรองพลาสติกหรือใบตอง ผลิตขึ้นภายใต้กระบวนการที่ได้รับการรับรองมาตรฐานสากล มีรูปทรง ลวดลาย และขนาดที่หลายหลาย จึงตอบโจทย์ทุกการใช้งาน ซึ่งการร่วมรณรงค์ครั้งนี้ จะทำให้ร้านค้าและผู้ร่วมงานได้รู้จักเลือกใช้บรรจุภัณฑ์ที่ปลอดภัยต่อสุขภาพและดีต่อสิ่งแวดล้อม และสร้างความร่วมมือในการลด ละ เลิกการใช้โฟมและพลาสติกแบบใช้ครั้งเดียวทิ้ง พร้อมทั้งยังรณรงค์ให้ความรู้เรื่องการแยกขยะให้การใช้ทรัพยากรเกิดประโยชน์สูงสุด เพื่อร่วมกันสร้างอำเภอบ้านโป่งให้น่าอยู่และรักษาสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืนตลอดไป”

ทั้งนี้ งาน “เทศกาลอาหารอร่อยและของดี 123 ปี เมืองคนงามบ้านโป่ง” จัดขึ้นโดยอำเภอบ้านโป่งและกิ่งกาชาดอำเภอบ้านโป่ง ร่วมกับเทศบาลเมืองบ้านโป่ง และสำนักงานการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยจังหวัดราชบุรี ส่วนราชการ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคธุรกิจ เอกชน และภาคประชาชนในพื้นที่อำเภอบ้านโป่ง เพื่อส่งเสริมอัตลักษณ์ชุมชน การท่องเที่ยว ประเพณี วัฒนธรรมท้องถิ่น สินค้าชุมชน ผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรและผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากในระดับพื้นที่ พร้อมกับการนำเสนอความเจริญก้าวหน้าของพื้นที่ ซึ่งมีอุตสาหกรรมทั้งขนาดเล็กและใหญ่ที่มีมาตรฐานตั้งอยู่จำนวนมาก จนได้รับการขนานนามว่าเป็น “ดีทรอยแห่งเอเชีย”

เทศกาลอาหารอร่อยและของดี 123 ปี เมืองคนงามบ้านโป่ง
เทศกาลอาหารอร่อยและของดี 123 ปี เมืองคนงามบ้านโป่ง

ผู้สนใจสามารถติดตามข่าวสารอื่นๆ ของเอสซีจีได้ที่ https://scgnewschannel.com / Facebook: scgnewschannel / Twitter: @scgnewschannel หรือ Line@: @scgnewschannel

(Visited 656 times, 1 visits today)
ดาวน์โหลดข่าว