CPAC จับมือ 29 พันธมิตร เสริมแกร่ง Construction Solution แก้ปัญหาครบวงจร

เอสซีจี โดย CPAC ในฐานะ Construction Solution Provider ผสานความร่วมมือกับ 29 บริษัทชั้นนำ ใช้ความเชี่ยวชาญและเทคโนโลยีล้ำสมัยเสริมการทำงานซึ่งกันและกัน พัฒนาโซลูชั่นที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานและแก้ปัญหาการก่อสร้างครบทุกขั้นตอน ด้วยแนวคิด เศรษฐกิจหมุนเวียนที่ใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า และเกิดประโยชน์สูงสุด อาทิ Structural for Building Solution บริการก่อสร้างโรงงาน Lifetime Solution บริการปรับปรุงยืดอายุโครงสร้างอาคาร โรงงานและสะพาน Earthwork Solution บริการออกแบบระบบงานดิน และ ALLRENT แพลตฟอร์มที่ให้บริการเช่าเครื่องจักร เพื่อตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าอย่างครบวงจร

นายชนะ ภูมี Vice President-Cement and Construction Solution Business เอสซีจี กล่าวว่า ความมุ่งมั่นของเอสซีจีที่ต้องการยกระดับมาตรฐานการก่อสร้างของประเทศไทย ด้วยการนำแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) มาปรับใช้จะเกิดขึ้นจริงอย่างเป็นรูปธรรมได้นั้น ต้องอาศัยองค์ประกอบสำคัญคือ ความร่วมมือและการสนับสนุนจากทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้สามารถพัฒนานวัตกรรมการก่อสร้างที่สร้างคุณค่าให้แก่ผู้ที่เกี่ยวข้องและผู้มีส่วนได้เสียให้ได้รับประโยชน์สูงสุด ซึ่งจะนำไปสู่สังคมมั่งคั่ง (Wealth Community) ที่สมบูรณ์

“ความร่วมมือในครั้งนี้ CPAC ได้รับเกียรติจากตัวแทนพันธมิตร 29 ราย ซึ่งเป็นเครือข่ายความร่วมมือที่แข็งแกร่งทั้งในระดับประเทศและต่างประเทศ มีการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ เทคโนโลยีและประสบการณ์ เสริมการทำงานซึ่งกันและกัน เป็นการสร้างสังคมแห่งการแบ่งปัน ร่วมพัฒนา Solution ให้ครอบคลุมครบทุกขั้นตอนงานก่อสร้าง เพื่อร่วมส่งมอบประสบการณ์และบริการที่ดีให้กับลูกค้า อีกทั้งเป็นการสร้างมาตรฐานและยกระดับการก่อสร้างของประเทศไทยให้มั่นคงและเติบโตอย่างยั่งยืน ตลอดจนช่วยสร้างความมั่นคงให้กับพันธมิตรทางธุรกิจให้เติบโตไปพร้อมกับเอสซีจี

ปัจจุบัน CPAC ได้พัฒนาโซลูชั่นเพื่อตอบโจทย์การทำงานของลูกค้ามากกว่า 10 โซลูชั่น อาทิ Structural for Building Solution, Lifetime Solution, Earthwork Solution และ ALLRENT  ซึ่งได้รับความร่วมมือจากเครือข่ายพันธมิตรทั่วประเทศที่มีมากกว่า 300 ราย โดย CPAC ได้ช่วยเสริมความแข็งแกร่งด้านข้อมูล เชื่อมโยงนวัตกรรมและเทคโนโลยีต่างๆ อีกทั้งยังได้นำเทคโนโลยีดิจิทัล เช่น BIM (Building Information Modeling) มาประยุกต์ใช้ในกระบวนการทำงาน เพื่อช่วยบริหารจัดการทรัพยากรวัตถุดิบ คน และเวลา ให้มีประสิทธิภาพสูงสุด ภายใต้แนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียน เพื่อนำไปสู่การสร้างสังคมสีเขียวอย่างยั่งยืน”

สำหรับผู้ที่สนใจ CPAC Construction Solution สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ CPAC Contact Center โทร 02-555-5555 หรือเว็บไซต์ https://web.cpac.co.th/th/home

สนใจสามารถติดตามข่าวสารอื่นๆ ของเอสซีจีได้ที่ https://scgnewschannel.com / Facebook: scgnewschannel / Twitter: @scgnewschannel หรือ Line@: @scgnewschannel

(Visited 610 times, 1 visits today)