บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย (ลำปาง) จำกัด พร้อมรับฟังความคิดเห็นทุกฝ่าย ในการขอประทานบัตรเหมืองแร่ถ่านหิน

บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย (ลำปาง) จำกัด ยินดีรับฟังความคิดเห็นของทุกฝ่ายในการขอประทานบัตรเหมืองแร่ถ่านหิน ที่ตำบาลบ้านบอม อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง โดยขั้นตอนการขอประทานบัตรยังอยู่ในช่วงเริ่มต้น

นายประภาส แก้วพงศ์พันธุ์ ผู้อำนวยการ ธุรกิจสัมพันธ์และพัฒนาอย่างยั่งยืน – ภาคเหนือ  บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย (ลำปาง) จำกัด กล่าวว่า “บริษัทฯ ยินดีรับฟังความคิดเห็นของทุกฝ่าย โดยเฉพาะอย่างยิ่งชุมชนในพื้นที่และชุมชนใกล้เคียง ขณะนี้ การขอประทานบัตรดังกล่าวยังอยู่ในช่วงเริ่มต้น โดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดลำปางได้จัดเวทีรับฟังความคิดเห็นของชุมชน ครั้งที่ 1 ไปแล้วเมื่อวันที่ 6 กันยายน ที่ผ่านมา ในพื้นที่หมู่ 6 ตำบลบ้านบอม อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง ซึ่งเป็นชุมชนที่อาศัยอยู่ในรัศมี 1 กิโลเมตร รอบพื้นที่ขอประทานบัตร ตามที่กฎหมายกำหนด เพื่อนำทุกข้อคิดเห็นมาพิจารณาหาแนวทางดำเนินการที่ดีที่สุดสำหรับทุกฝ่าย

การยื่นขอประทานบัตรนั้น ปกติใช้ระยะเวลาประมาณ 3-5 ปี ในการพิจารณาจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการรับฟังความคิดเห็นจากประชาชนในพื้นที่ด้วย โดยหากผ่านขั้นตอนการรับฟังความคิดเห็นของชุมชน ครั้งที่ 1 แล้ว ขั้นตอนสำคัญต่อไปคือการจัดทำรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) ซึ่งที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้ให้ผู้ชำนาญการทางด้านสิ่งแวดล้อมภายนอกมาศึกษาประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่อาจเกิดขึ้นจากการทำเหมือง รวมถึงมาตรการป้องกันต่างๆ โดยรายงานดังกล่าวต้องยื่นต่อคณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณาโครงการด้านเหมืองแร่ ของสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) รวมทั้งคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมเเห่งชาติ เพื่อพิจารณาและให้ความเห็นชอบ จากนั้นจึงจะนำผลจากการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมมาเข้ากระบวนการรับฟังความคิดเห็นของชุมชนอีกครั้ง โดยครั้งนี้จะเป็นชุมชนที่อาศัยอยู่ในรัศมี 5 กิโลเมตร รอบพื้นที่ขอประทานบัตร

สำหรับพื้นที่ดังกล่าว บริษัทฯ ได้รับอาชญาบัตรพิเศษจากกระทรวงอุตสาหกรรมให้สำรวจแร่ถ่านหิน พบว่ามีศักยภาพมากเพียงพอเชิงเศรษฐกิจ จึงยื่นขอประทานบัตรเพื่อจะทำเหมืองแร่ถ่านหินตามกฎหมายกำหนด โดยพื้นที่ส่วนใหญ่อยู่ในเขตพื้นที่ป่าเศรษฐกิจ (ป่า E) ซึ่งตามกฎหมายสามารถยื่นขออนุญาตใช้ประโยชน์ได้ แต่ทั้งนี้บริษัทฯ ยินดีรับฟังทุกข้อคิดเห็นของชุมชนและทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องเพื่อจัดทำมาตการป้องกันและแก้ไขผลกระทบต่อชุมชนและสิ่งแวดล้อมให้เกิดผลกระทบน้อยที่สุด ตามเจตนารมณ์สูงสุดของบริษัทฯ ในการทำเหมืองที่ใส่ใจต่อสิ่งแวดล้อมและรับผิดชอบต่อสังคม”

บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย (ลำปาง) จำกัด พร้อมรับฟังความคิดเห็นทุกฝ่าย ในการขอประทานบัตรเหมืองแร่ถ่านหิน (PDF)

(Visited 5,991 times, 1 visits today)
ดาวน์โหลดข่าว