เอสซีจี ร่วมขับเคลื่อนความหลากหลายทางชีวภาพ

วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2562 ที่ผ่านมา นายประพันธ์ สรรเพชรศิริ ผู้จัดการส่วนเหมือง บริษัทปูนซิเมนต์ไทย (แก่งคอย) จำกัด ในธุรกิจซีเมนต์และผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง เอสซีจี ร่วมเป็นวิทยากรในงานเสวนา “การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเผยแพร่ผลการประชุมสมัชชาภาคีอนุสัญญาว่าด้วยพื้นที่ชุ่มน้ำและความหลากหลายทางชีวภาพ สมัยที่ 13” ภายใต้หัวข้อ “พลิกฟื้น คืนชีวิต : ถ่ายทอดบทเรียนและประสบการณ์ของภาคธุรกิจกับงานความหลากหลายทางชีวภาพ” ร่วมกับภาคส่วนต่างๆ เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลการฟื้นฟูเหมืองและการจัดการความหลากหลายทางชีวภาพในพื้นที่เหมืองหินปูน ที่ได้นำเสนอในการประชุมสมัชชาภาคีอนุสัญญาว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพ สมัยที่ 14 (CBD COP14) เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2561 ณ เมืองชาร์ม เอล เชค สาธารณรัฐอาหรับอียิปต์ เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านความหลากหลายทางชีวภาพและพื้นที่ชุ่มน้ำของประเทศไทย ให้แก่นักวิชาการ ข้าราชการ และประชาชนทั่วไปที่สนใจ

(Visited 463 times, 1 visits today)