เอสซีจี สนับสนุน อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี เดินหน้าแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียน

ธุรกิจแพคเกจจิ้ง เอสซีจี ร่วมกับอำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี ส่งเสริมแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียน ขับเคลื่อนและขยายผลชุมชนต้นแบบการจัดการขยะมูลฝอย เพื่อผลักดันอำเภอบ้านโป่ง สู่อำเภอต้นแบบที่มีการจัดการขยะอย่างมีประสิทธิผล มุ่งดำเนินโครงการปีแรกในพื้นที่นำร่อง 17 แห่ง ตั้งเป้าลดขยะลงร้อยละ 40

นายทศพล เผื่อนอุดม นายอำเภอบ้านโป่ง ซึ่งเป็นประธานเปิดโครงการขับเคลื่อนขยายผลหมู่บ้าน หรือชุมชนต้นแบบการจัดการขยะอย่างยั่งยืน อำเภอบ้านโป่ง (Ban Pong Circular Community) กล่าวว่า “อำเภอบ้านโป่งต้องการขับเคลื่อนการจัดการขยะมูลฝอย จึงร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) 17 แห่ง และเอสซีจี ดำเนิน “โครงการขับเคลื่อนชุมชนต้นแบบการจัดการขยะมูลฝอยอำเภอบ้านโป่ง” ด้วยการให้ความรู้กับคนในชุมชนผ่านการศึกษาตัวอย่างและการเป็นพี่เลี้ยงจากชุมชนต้นแบบบ้านรางพลับ ตำบลกรับใหญ่ เพื่อให้คนในชุมชนสามารถจัดการขยะในชุมชนตนเองได้ โดยตั้งเป้าให้มีชุมชนต้นแบบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งละ 1 ชุมชน และนำไปสู่การสร้างแนวทางการจัดการขยะชุมชนระดับอำเภอได้อย่างมีประสิทธิภาพ”

ตัวแทน อปท เข้าร่วมศึกษาดูงานและอบรม
ตัวแทน อปท เข้าร่วมศึกษาดูงานและอบรม

“การขับเคลื่อนโครงการ Ban Pong Circular Community จะเริ่มจากการคัดเลือกหมู่บ้านหรือชุมชนที่มีความพร้อมมา 1 หมู่บ้าน จากแต่ละ อปท. เพื่อจัดตั้งเป็นคณะทำงานจัดการขยะอย่างยั่งยืนระดับอำเภอ และเชิญผู้แทนคณะกรรมการหมู่บ้านหรือผู้นำชุมชนทั้ง 17 แห่ง มาศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ที่บ้านรางพลับ ซึ่งมีการจัดการขยะและการหมุนเวียนใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าจนได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 จากการประกวดโครงการชุมชนปลอดขยะ (Zero Waste) ระดับประเทศของกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม และมีศักยภาพที่จะขยายองค์ความรู้ให้ชุมชนอื่น ๆ และยังได้ร่วมกับเอสซีจีในการนำความรู้และประสบการณ์ด้านการจัดการขยะมาถ่ายทอดให้ชุมชนนำไปขยายผลในหมู่บ้านของตน โดยปีแรกที่ดำเนินการ จะตั้งเป้าลดขยะที่ส่วนใหญ่เป็นขยะอินทรีย์ในชุมชนต้นแบบ 17 แห่งลงร้อยละ 40” นายทศพล กล่าวเพิ่มเติม

ด้าน นายสหรัฐ พัฒนวิบูลย์ ผู้อำนวยการโรงงานบ้านโป่ง บริษัทสยามคราฟท์อุตสาหกรรม จำกัด ในธุรกิจแพคเกจจิ้ง เอสซีจี กล่าวว่า “เอสซีจีดำเนินธุรกิจตามแนวคิดการจัดการทรัพยากรและการดำเนินงานให้สอดคล้องกับแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) ภายใต้แนวทางของ SCG Circular Way ที่มุ่งเน้นการใช้ทรัพยากรให้คุ้มค่า ใช้ให้น้อย ใช้ให้นาน หรือนำกลับมาใช้ซ้ำเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด นอกจากนี้ ยังมุ่งถ่ายทอดแนวคิดดังกล่าวไปยังกลุ่มต่าง ๆ เพื่อส่งเสริมให้มีการจัดการทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพในวงกว้าง โดยเอสซีจีมีโรงงานผลิตกระดาษบรรจุภัณฑ์แห่งแรกซึ่งตั้งอยู่ในพื้นที่อำเภอบ้านโป่งมานาน จึงยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้ร่วมสนับสนุนและขับเคลื่อนการจัดการขยะ เพื่อพัฒนาอำเภอบ้านโป่งซึ่งเปรียบเสมือนบ้านที่เราต้องดูแลให้สามารถเป็นอำเภอต้นแบบด้านการจัดการขยะได้”

การศึกษาดูงานบ้านรางพลับ
การศึกษาดูงานบ้านรางพลับ

“การสนับสนุนครั้งนี้ เอสซีจีได้ร่วมส่งเสริมความรู้ให้ประชาชนเรื่องการคัดแยกขยะเพื่อหมุนเวียนนำขยะที่ดีกลับมาเป็นทรัพยากรใช้ใหม่อย่างคุ้มค่า และร่วมสร้างทีมงานที่เข้มแข็งเพื่อผลักดันให้โครงการสำเร็จ และสร้างอำเภอบ้านโป่งให้มีสิ่งแวดล้อมที่ดีและเป็นต้นแบบที่ดี ซึ่งที่ผ่านมา เอสซีจีได้ร่วมสนับสนุนการพัฒนาการจัดการขยะของบ้านรางพลับ วันนี้เอสซีจีจึงนำบ้านรางพลับมาเป็นต้นแบบโดยนำองค์ความรู้และแนวทางการดำเนินการไปประยุกต์และปฏิบัติอย่างเหมาะสม เพื่อขยายผลกระบวนการจัดการขยะให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น” นายสหรัฐ กล่าวสรุป

ทั้งนี้ “โครงการขับเคลื่อนชุมชนต้นแบบการจัดการขยะมูลฝอยอำเภอบ้านโป่ง” เริ่มดำเนินงานด้วยการจัดอบรมให้ อปท. 17 แห่ง เมื่อวันที่ 20 และ 23 สิงหาคม 2562 ที่ผ่านมา โดยได้รับการสนับสนุนจากเอสซีจี และสถาบันการจัดการบรรจุภัณฑ์และรีไซเคิลเพื่อสิ่งแวดล้อม สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ร่วมถ่ายทอดความรู้เรื่องการจัดการขยะและบรรจุภัณฑ์ในชุมชน และจะเริ่มดำเนินโครงการสร้างชุมชนต้นแบบตามแผนในเดือนสิงหาคม 2562 ถึงกรกฎาคม 2563 โดยตั้งเป้าลดขยะครัวเรือนซึ่งส่วนใหญ่เป็นขยะอินทรีย์จากอาหารและผักผลไม้ ให้ลดลงร้อยละ 40

การอบรมเรื่องการจัดการขยะ
การอบรมเรื่องการจัดการขยะ

ผู้สนใจสามารถติดตามข่าวสารอื่นๆ ของเอสซีจีได้ที่ https://scgnewschannel.com / Facebook: scgnewschannel / Twitter: @scgnewschannel หรือ Line@: @scgnewschannel

ทศพล เผื่อนอุดม นายอำเภอบ้านโป่ง
ทศพล เผื่อนอุดม นายอำเภอบ้านโป่ง
(Visited 2,871 times, 1 visits today)
ดาวน์โหลดข่าว