PTG จับมือ SCGP ตั้งจุดรับขยะไปรีไซเคิล

PTG ร่วมกับ SCGP ตั้งจุดรับกล่อง-ลังกระดาษและพลาสติก ภายในสถานีบริการน้ำมัน PT พื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล เพื่อรีไซเคิลนำกลับใช้ประโยชน์ใหม่ ตามแนวทางเศรษฐกิจหมุนเวียน ช่วยลดวิกฤตขยะล้นเมืองอย่างยั่งยืน ปัจจุบันกล่อง ลังกระดาษ รวมทั้งขวดพลาสติกที่มีปริมาณมากขึ้น อันเนื่องมาจากพฤติกรรมการใช้แล้วทิ้งของผู้บริโภค ตลอดจนการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด…