CPAC ผนึกกำลัง MITSUI & Co. และ EPCO นำเทคโนโลยี BIM ยกระดับการก่อสร้าง

เอสซีจี โดย นายนันทพงษ์ จันทร์ตระกูล (แถวนั่งที่ 3 จากขวา) กรรมการผู้จัดการ บริษัทผลิตภัณฑ์และวัตถุก่อสร้าง จำกัด (CPAC) ในธุรกิจซีเมนต์และผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางธุรกิจ ร่วมกับ MITSUI…