CPAC ยกระดับก่อสร้างไทย ตั้งเป้าเปลี่ยนใช้ยานยนต์ไฟฟ้าครบในปี 2578 มุ่งลด PM 2.5 ใช้พลังงานสะอาด รักษาสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

CPAC ร่วมลงนาม (MOU) กับกระทรวงอุตสาหกรรมสนับสนุนนโยบายของภาครัฐขับเคลื่อนการใช้ยานยนต์ไฟฟ้าให้เกิดเป็นรูปธรรม นำร่องจากรถโม่พลังงานไฟฟ้า (EV Fleet) เข้ามาใช้ในการขนส่งคอนกรีต ช่วยลดมลพิษปลอดฝุ่น PM 2.5 โดยมีเป้าหมายใช้ยานยนต์พลังงานไฟฟ้ารวมทุกประเภทในปี 2578 ควบคู่การพัฒนาและยกระดับอุตสาหกรรมการก่อสร้างด้วย Green…

ดาวน์โหลดข่าว