Commercial Deals เพื่อหนุน Starup Ecosystem ของ AddVentures by SCG

ถ้ากล่าวถึงกระบวนการ Digital Transformation ของบริษัทใหญ่ Corporate Ventures Capital หรือ CVC นับเป็นกลไกสำคัญที่ช่วยให้สามารถนำนวัตกรรมใหม่จากภายนอกเข้าสู่องค์กรได้อย่างรวดเร็วยิ่งขึ้น โดยเฉพาะในประเทศไทย องค์กรธุรกิจต่างๆ ล้วนตื่นตัวด้วยการหันมาสร้างทีม CVC มากมาย…