SCGC รับโล่เกียรติคุณจาก BEDO ส่งเสริมความหลากหลายทางชีวภาพ เพื่อระบบนิเวศที่ยั่งยืน จากโครงการฟื้นฟูป่าต้นน้ำ เขายายดา จ. ระยอง

กรุงเทพฯ – 11 กรกฎาคม 2566 : เอสซีจี เคมิคอลส์ หรือ SCGC ธุรกิจเคมีภัณฑ์ครบวงจรเพื่อความยั่งยืน (Chemicals Business for Sustainability)…

ดาวน์โหลดข่าว