SCG Circular Way ทรัพยากรคุ้มค่า หนทางแห่งความยั่งยืน

หลายบริษัทเริ่มให้ความสำคัญกับการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า โดยการรีไซเคิลและหมุนเวียนกลับมาใช้ใหม่ เพื่อลดความเสี่ยงการขาดแคลนทรัพยากรและปัญหาสิ่งแวดล้อมที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตอันใกล้ ทั้งหมดนี้อยู่ภายใต้ระบบเศษฐกิจใหม่ที่เรียกว่า Circular Economy หรือเศรษฐกิจหมุนเวียน ซึ่งเน้นไปที่การหมุนเวียนทรัพยากรต่างๆ กลับมาใช้ให้เกิดความคุ้มค่าและเป็นประโยชน์มากที่สุด เพื่อกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อยที่สุด สำหรับการนำแนวคิด Circular Economy มาปรับใช้ในเชิงธุรกิจนั้นมุ่งเน้นไปที่ทรัพยากร ต้องถูกใช้อย่างมีประสิทธิภาพ…