เครือข่ายจิตอาสาผสานพลังเอสซีจี ร่วมฟื้นฟูทรัพยากรชายฝั่งทะเลไทย

เอสซีจี ร่วมกับสำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 5 สุราษฎร์ธานี ชุมชนบ้านปากกะแดะ ภาคีเครือข่ายและจิตอาสา จัดกิจกรรม “เฉลิมราชย์ราชา จิตอาสารักษ์น้ำ” ด้วยการปลูกป่าโกงกาง 1,000 ต้น สร้างบ้านหอยนางรมเพื่อเป็นหลักเพาะพันธุ์ 2,500 ต้น และริเริ่มการคัดแยกขยะในพื้นที่ชุมชนบ้านปากกะแดะ จ.สุราษฎร์ธานี เพื่อฟื้นฟูทรัพยากรชายฝั่งทะเล และถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

นายศาณิต เกษสุวรรณ ผู้อำนวยการ-ธุรกิจสัมพันธ์และพัฒนาอย่างยั่งยืน ธุรกิจซีเมนต์และผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง เอสซีจี กล่าวว่า “กิจกรรมครั้งนี้จัดขึ้นภายใต้แนวคิด Passion for Better Green Society และเป็นส่วนหนึ่งของโครงการ “เฉลิมราชย์ราชา จิตอาสารักษ์น้ำ” ซึ่งได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วน ทั้งหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน พี่น้องชุมชนปากกะเเดะ อ.กาญจนดิษฐ์ จ.สุราษฎร์ธานี และจิตอาสา ที่มาร่วมกันทำความดีเพื่อพัฒนาชุมชนและสังคม และถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว โดยช่วยกันดูแลรักษาท้องทะเล ด้วยการปลูกต้นโกงกาง 1,000 ต้น ในพื้นที่ป่าชายเลน 10 ไร่ เพื่อรักษาระบบนิเวศและความหลากหลายทางชีวภาพของป่าชายเลน ซึ่งมีส่วนช่วยลดภาวะโลกร้อน รวมถึงการฟื้นฟูแหล่งเพาะพันธุ์แม่พันธุ์หอยนางรมด้วยการนำเศษทดสอบคอนกรีตสดของ CPAC มาหล่อขึ้นรูปเป็นเสาให้หอยนางรมเกาะ (บ้านหอย) จำนวน 2,500 ต้น ตามแนวทาง SCG Circular way ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) ทำให้เกิดคุณค่าร่วมกันกับชุมชน (Creating Shared Value) ตลอดจนชุมชนยังได้ริเริ่มการคัดแยกและจัดการขยะ เพื่อสภาพแวดล้อมที่ดีของชุมชน”

มอบบ้านหอยเพื่อช่วยฟื้นฟูแหล่งเพาะพันธุ์แม่พันธุ์หอยนางรม
มอบบ้านหอยเพื่อช่วยฟื้นฟูแหล่งเพาะพันธุ์แม่พันธุ์หอยนางรม

ด้าน นายวิชัย สมรูป ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 5 จังหวัดสุราษฎร์ธานี กล่าวว่า “ป่าโกงกางเป็นระบบนิเวศทางทะเลที่สำคัญของชุมชนบ้านปากกะแดะ เป็นแหล่งอนุบาลสัตว์น้ำและที่อยู่อาศัยของสัตว์หลากหลายชนิด มีความหลากหลายทางชีวภาพสูงและช่วยเพิ่มปริมาณออกซิเจนในบรรยากาศ จึงนับได้ว่าเป็นพื้นที่ที่มีทรัพยากรชายฝั่งและทรัพยากรทางทะเลที่อุดมสมบูรณ์ เปรียบเสมือนเป็นอู่ข้าวอู่น้ำที่ทำให้ชุมชนสามารถประกอบอาชีพเพาะเลี้ยงหอยนางรมในพื้นที่กว่า 2,500 ไร่ ซึ่งใหญ่ที่สุดในประเทศไทย และเป็นหนึ่งในอาชีพหลักที่สร้างรายได้ให้แก่ชุมชน อีกทั้งกิจกรรมต่างๆ อาทิ การปลูกป่าชายเลน เก็บขยะชายฝั่งทะเล กิจกรรมป่า-เล ชุมชน ยัง สอดคล้องกับแนวทางของสำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 5 สุราษฎร์ธานี ที่ได้ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่อง โดยได้รับการสนับสนุนเป็นอย่างดีจากหน่วยงานต่างๆ ในพื้นที่ จ.สุราษฎร์ธานี”

นับตั้งแต่ปี พ.ศ.2559 เอสซีจีได้ร่วมกับชุมชนปลูกป่าโกงกางมาแล้วรวม 1,700 ต้น ในพื้นที่ 17 ไร่ และปลูกหญ้าทะเลมาแล้วรวม 16,000 ต้น ในพื้นที่ 17 ไร่ บริเวณบ้านมดตะนอย อ.กันตัง จ.ตรัง

ร่วมปลูกป่าโกงกาง
ร่วมปลูกป่าโกงกาง

เอสซีจี ยังคงมุ่งมั่นสร้างเครือข่ายจิตอาสาทั่วประเทศ โดยอาศัยการมีส่วนร่วมของชุมชนและภาคีเครือข่ายเป็นหัวใจสำคัญ พร้อมเชิญชวนทุกภาคส่วนให้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของโครงการ “เฉลิมราชย์ราชา” ผ่านการดำเนิน 3 กิจกรรมหลัก ได้แก่ กิจกรรม “เฉลิมราชย์ราชา จิตอาสาบรรเทาภัยแล้ง”  กิจกรรม “เฉลิมราชย์ราชา จิตอาสารักษ์น้ำ”  และกิจกรรม “เฉลิมราชย์ราชา จิตอาสาพัฒนาโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชทั่วไทย” เพื่อสร้างพลังที่เข้มแข็ง อันจะนำไปสู่การผลักดันสังคม และชุมชนให้ มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น และสามารถพึ่งพาตนเองได้ ตลอดจนช่วยขับเคลื่อนประเทศให้เกิดความยั่งยืน และสร้างโลกที่น่าอยู่สำหรับคนรุ่นต่อไป

ผู้สนใจสามารถติดตามข่าวสารอื่นๆ ของเอสซีจีได้ที่ https://scgnewschannel.com / Facebook: scgnewschannel / Twitter: @scgnewschannel หรือ Line@: @scgnewschannel

รณรงค์การคัดแยกและจัดการขยะ
รณรงค์การคัดแยกและจัดการขยะ
(Visited 919 times, 1 visits today)
ดาวน์โหลดข่าว